தொடர்புக்கு

ஸ்ரீ நரஸிம்மர் சரணாலயம்

பழனியப்பன் மீனாட்சி இல்லம்
No.23/13, பட்டாபிராமன் தெரு,அருகில் K.M.C.மருத்துவமனை,தென்னூர்,திருச்சி-17.

ஒவ்வொரு புதன்கிழமை 11.30 A.M 5 P.M
3 நாட்களுக்கு முன்பு உங்கள் நியமனம் பதிவு செய்ய வேண்டும்
நியமனம் எண் : 9385682301

குறுஞ்செய்தி அனுப்ப : 9698677711

Note: Only Text message by mentioning name,place & age (or) voice message(below 1 min)can be send
(Normal call or Whats app call not allowed)

மின்னஞ்சல் முகவரி: srimahalakshmidivinekirupa@gmail.com
Background

ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா

ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம ;மா! நமஸ்காரம். அடியேன் ஸ்ரீமகாலெமூ;மி பேசுகிறேன்

ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம ;மா‟ என்கிற தாரக மந்திரம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம்.

இந்த மந்திரம் எப்படி வந்தது என்பதற்குக் கரு - ரிரூp மூலம் எது என்று தெரியவேண்டுமில்லையா? இப்பொழுது உலகம்முழுவதும் „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா‟ என்ற தாரக மந்திரத்தை வெளியிட ;டிருக்கிறேன். இது எப்படி வந்தது? கண்டிப்பாக ரிரூp தெரியவேண்டும். ரிரூp மூலமும் தெரியவேண்டும ; -

கரு தெரியவேண்டும ;; எப்படி உருவானது என்பது தெரியவேண்டும்.அதனாலேயே இந்த றநடிளவைந - இல் நான் பதிவு பண்ணுகிறேன்.என் பெயர் மகாலெமூ;மி; ஸ்ரீமகாலெமூ;மியுடைய அனுக்கிரஹம் பெற்ற அடியேன். தாயார்தான் னுயனனல – ஐ எனக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். என்றால் லெமூ;மி நரஸிம்மர்.அவர்தான் இந்தத் தாரக மந்திரத்தைää பிரம்மமுகூர்த்த நேரத்தில்….பிரம்ம முகூர்த்தம ; என்பது 4 மணி; விடியற்காலை 4 மணிக்கு என்னிடத்தில்

அம்மாää „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா

அம்மாää „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா‟என்ற மந்திரத்தை வெளியிடு”என்று சொல்கிறார்.இன்று சித்திரை மாதம்; வெள்ளிக்கிழமை; 14 – ஆம் தேதி; 4 ஆவது மாதம் 2017 – ஆவது வருடத்தில் இதைப் பதிவு பண்ணுகிறேன். தமிழ்ப்புத்தாண்டு; வருடப்பிறப்பு அன்று இதைப் பதிவு பண்ணச்சொல்லி உத்தரவு.அதனாலேயே இதைப் பதிவு பண்ணுகிறேன்.“என்னாலே முடியுமா னுயன?”என்று நான் கேட்டேன் நரஸிம்மரிடத்தில்; அவர் “உன்னாலேதாண்டியம்மா முடியும்”

என்று திட்டவடம ;டமாக அறிவித்தார். அப்பொழுது நான் மிகவும் பிரபலமான நிலையில ; இல்லை. ஏதோ ஒரு மகாலெமூ;மிää ஸ்ரீ மகாலெமூ;மி பிரஸ்ஸனம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள ; என்றுதான் தெரியும். ஆனால்ää “உன்னால்தான் அது முடியும்” என்று அவர் அழுத்தந்திருத்தமாகச் சொல்லும்போதுää ஏன் அப்படிச் சொன்னார் என்று எனக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை; ஆனால் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன் - சூட்சுமத்தை. „சூட ;சுமக்காரி‟ என்று எனக்கு ஒரு பெயருண்டு.

மகாலெமூ;மியிடத்தில் சொன்னால்தான் பொலிவு பெறும ;; பிரகாசிக்கும்; விடிவெள்ளி தாயார் ஸ்ரீ மகாலெமூ;மி; பிரகாசிக்கக்கூடியவள்; வெளிச்சத்தைக் கொடுக்கக் கூடியவள்; சுபிக்ரூத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவள்; அக்ரூய பாத்திரம ;தாய் மகாலெமூ;மி. மகாலெமூ;மியை மடியில ; வைத்திருக்கும ; நரஸிம்மரைத்தான் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். எனவே மகாலெமூ;மி இல்லாமல் உலகமே கிடையாது. தாயில்லாமல் எந்த செழிப்புமே கிடையாது.ஒரு நாடு செழிக்கவேண்டுமென்றாலும் ஒரு வீடு செழிக்கவேண்டுமென்றாலும் தாயாருடைய அனுக்கிரஹம் கண்டிப்பாக வேண்டும்; எது வேண்டுமென ;றாலும் சுபிக்ரூம ; கொடுக்கத் தாய்தான் வேண்டும்; ஸ்ரீ மகாலெமூ;மியின் அருள்பார்வை – கண் பார்வை பட்டாலே போதுமானது; அதனால்தான் ஐயன் நரஸிம்மர் „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மர்‟ என்கின்ற தாரக மந்திரத்தை „வெளியிடுமா‟ என்றுää சொன்னார். „ஜெய் - வெற்றியைக் குறிக்கும்;

ஸ்ரீ - மகாலெமூ;மியைக் குறிக்கும்; நரஸிம்மா னுயனனல – ஐஇ குறிக்கும். „இன்று ஸிம ;மா‟ என்று ஐயங்கார்கள்ää பிராமின்ää பட்டாச்சாரியர்கள் எல ;லோருமே சொல்கிறார்கள். „இன்று ஸிம ;மா‟ என்று வராது; காரணம்ää „இன்று ஸிம்மா‟ என்றால ; ராஜாவைக் குறிக்கிறது; அரசனைக் குறிக்கிறது. இவர் நரஸிம்மா. சிங ;க முகம் கொண்டுää கூரிய நகத்தோடு தோன்றுகிறார். நர… நர… நர… நர… நரஸிம்மா! மனித முகமும் இல்லை; சிங்கமும் மிருகமும் இல்லாமல் ரூபத்தை எடுக்கின்றாரே நரஸிம்மன் அவதாரம்! அதனால் நரஸிமமன் என்பதுதான் சரியான பொருள். சில பட்டாச்சாரியர்கள் „இன்று ஸிம்மா‟ என்று விளக்குவதற்காகவே இந்த விளக்கம்.என்ன சொன்னாங்க? நரஸிம்மர் என்ன சொன்னார்? “ஜெய் - வெற்றி; ஸ்ரீ - மகாலெமூ;மி; நரஸிம்மர் - என்னுடைய தாரக மந்திரம்; வெளியிடு! சிவனுக்கு „நமசிவாயம்‟ என்றும்

நாராயணனுக்கு „ஓம் நமோ நாராயணா‟ என்றும் கிருரூ;ணனுக்கு „ராதே கிருரூ;ணா‟ என்றும் இருக்கிறது. என்னுடைய தாரக மந்திரமான „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம ;மா‟ என்ற தாரக மந்திரத்தை நீ வெளியிட வேண்டும்” என்று கேட்டதின் பேரில ; - இப்பொழுது இல்லை அது. குறைந்தது நான் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து நான்கு வருடங்கள் முடிந்துää ஐந்தாவது வருடம் தொடங்கிவிட ;டது; அதாவது இந்தத்தாரக மந்திரம் வெளிவந்து நான்கு வருடம் ஆகிவிட்டது. அப்போது அது அவ்வளவு பிரபலமாக இல்லாமல் ….„ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா‟ என்று தான் என்னுடைய பக்தர்கள ; சொல்லிக்கொண்டிருப்பார்கள். நாங்கள ; ர்யடடழற என்பதைப் பயன்படுத்தமாட்டோம்.

ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம ;மாஇ நமஸ்காரம்! சொல்லுங்கள் என்றுதான் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம.

ஜெய் - வெற்றியைக் குறிக்கிறது. னுயனனல - யுடைய தாரக மந்திரம் எயடரயடிடந தாரக மந்திரம ;. அகோபிலத்தில் பிரகலாதனுக்காக அவதரிக்கிற இடத்தில் „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா‟ என்ற தாரக மந்திரத்தைப் போட்டுவிட ;டோம். கொடியையும் நாட்டிவிட்டேன். அடுத்தது திருமலையிலேயும் திருப்பதியிலேயும் போட்டாகிவிட்டது. அங்கு இருக ;கின்ற லெமூ;மிநரஸிம்மர் ஆலயத்துக்கு நீங்கள் சென்று பார்த்தால் „ஜெய் ஸ்ரீ நரஸிம்மா‟என்ற தாரக மந்திரம ; பிரகாசிக்கிறது.

எந்த இடத்திலெல்லாம் இந்த டீழசன போடப்படுகிறதோ அந்த இடத்திலெல்லாம ; கோயில ; சுபிக்ரூம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. சுபிக்ரூம் என்றால் கூட ;டம் அலைமோதிக்கொண்டிருக்கிறது

What did Daddy say? He Told To Spread My Mantra ‘JAI SRI NARASIMHA’.

There is The Mantras ‘Om Nama Sivaya’ For Lord Shiva, ’Om Namo Narayana‘ For Lord Narayayana and ‘RatheKishna’ For Lord Krishna.

 I (Daddy Narasimha) Want You To Spread My Mantra “ Jai Sri Narasimha”.

I (Amma) Have Been Asked To Fulfill This Wish Since The Time I Came Into Spirituality Which Is 4 Years Ago. This Mantra Is Not So Famous As Yet Since It Is Only Mainly Used Among Our Devotees. We (Devotees) Greet Amongst Ourselves With Jai Sri Narasimha Namaskaram instead of Hello.

Jai Means Victory.  Daddy’s Valuable Thaaraga Mandra.  In Ahobhillam (A Place In Andhra Pradesh, India) For Prahalatha. He Took This Avatar (Incarnation). We Have Put Up The Signboard Stating This Mantra.  We Have Also Raised His Flag. Next, We Did The Same In Thirumalai And Thirupathi.

This Mark Can Be Seen Placed Brightly At The Lakshmi Narasimha Temple At These Places.

All Temples Are Blessed With Subiksham (Auspiciousness) Wherever, This Mantra Board Is Placed. Subiksham Is Happening (i.e Huge Crowds Are Attracted To These Places.  In The Same Manner, In Places Like Parikal, Puvarasakuppam, Abishegampakkam  Jai Sri Narasimha Mantra Board Has Been Placed. We are Going To Place The Signboard in Sholinganallur (Chennai) As Well.

In The Yoga Narasimha Temple In Madurai, We Are Going To Place The Board This Week. We Are Raising The Narasimha Thaaraga Mantra Board In All These Famous Temples. This Audio Speech Of Mine Is To Explain The Origin Of The Thaaraga Mantra ’JAI SRI NARASIMHA.

Early In The Morning During ‘Brahma Muhurta’ Time, Lord Sri Narashima Instructed Me (Her Daughter) To Spread The Mantra ‘Jai Sri Narasimha’ To The World Which Am Doing Now. I Was Doubtful About This As I Was Only A Woman And Can I Do It?  I Have Release This Mantra To The World. When All Other Highly Spiritual People Had Not.

Nobody Has Released This Thaaraga Mantra ‘Jai Sri Narasimha’.

Lord Narasimha Instructed Me (This Mahalakshmi) To Release This Mantra. The Jai Sri Narasimha Mantra Is Very Powerful;

Whoever Chants This Mantra, I Will Give Them Abundance, (Narasimha) He says, This Mantra is Very Powerful Regardless of Whether They Know Me Or Not. I Do Not Need To Prove The Power Of This Mantra. Stating (Chanting) This Mantra We Have Placed A Huge Board In ‘Aghobilam.’ We have Raised The Jai Sri Narasimha Flag At The Peak Of That Hill. We Have Placed The Board In Thirumalai and Thirupathi Also.  We Are Raising The Jai Sri Narasimha Thaaraga Mantra Sign Board In All The Great Temples/Places.

I Have The Responsibility Of Sharing The Origin, The Source, Rishimoolam, The karu Of This Thaaraga Mantra. I Am Releasing This Since The Lord (Daddy) Narasimha Has Told Me To Publish This Today On This Day Of Tamil New Year 14th April 2017.

Everyone Chant This ‘Jai Sri Narasimha’ Thaaragam Mantra Aloud.  Introduce Yourself On The Phone With This - Jai Sri Narasimha Namaskaram. How May I Help You Instead Of “Hello”.  Write The Jai Sri Narasimha Mantra 11 Times Daily .

Everyone Has Their Own Thaaraga Mantra.

  • Nama Sivaya
  • Namo Narayana
  • RadheKrishana

 For Our Daddy LAKSHMI NARASIMHA  JAI SRI NARASIMHA Is The Thaaraga Mantra.

In The Same Manner, We Recite /Chant Govinda! Govinda! For Lord Perumal. For Our Daddy, It Is “LAKSHMI NARASIMMARKU JE, SRI MAHALAKSHMI KU JE”.

This Is What You Have To Say. These Are My Teachings. I Am Not A Sage Or A Great Person. By Releasing This Mantra As Per My Daddy’s Instruction, I Have Done What These Great Spiritual /Divine People, Religious Gurus Could Not Accomplish.

In Brahmandapuraana (Ancient Vedic Literature), Yaashagar Maharishi Rishi Has Spread ‘Jai  Jai Narasimha, Sri Sri Narasimha.’ I Was Told By Daddy To Correct It  As “JAI SRI NARSIMHA”. I Do Not Know About This.

Only After Spreading This Mantra And Then Through Research Through The ‘Brahman Purahna’ Did We Find Out/Realise, Yaashagar Maha Rishi Has Written About The Mantra As ‘Jai Jai Narasimha, Sri Sri Narashima’ BUT  Our DADDY’s Mantra, What He Has Instructed Me In His Own Words Is  “JAI SRI NARSIMHA . During Brahma Mukhurta Time At 4.00 A.M. About 4 Years Ago, When I Came Into “Prasannam” (Spiritual Blessing / Consciousness) For The First Time, I Was Told By HIM, About This Truly Special Mantra.

Although We Are Not Famous / Popular Yet, I Would Like To Establish This Information For All. Now, We Are Continuously Spreading This Thaaraga Mantra To The Whole World.

I Am Releasing This Audio To Answer Questions To The Future Generations In The Event They Ask The Origins Of This Mantra. I, Sri Mahalakshmi From Trichy ,Am The ONE Who Is Blessed With This Privilege To Spread This Thaaraga Mantra.

Now, Everyone Has Come To Know About SriLakshmi Narasimha Upavasagar (Preacher). I Have Only Given Only One Interview, In Vendhar TV.

I Do Not Require / Need Publicity, Advertising or Money. I Don’t Need Any Of These.

Spirituality Does Not Come In The Presence Unwanted Luxury, It Does Not Come When There Is Excess Greed. I Am Here Without Any Expectations For The Needy People.

If I Am Asked What Is It That Exactly Want, My Answer Is That All Of You In This World Be, Therefore ‘I Am Here As Sri Mahalakshmi To Give Light To All Of You. One Cannot See Goddess Mother Sri Mahalakshmi, Not All Are Blessed To Receive Her Grace. When One Has That Great Treasure One Does Not Need Money, Property, Fame Or Anything.

I Wish To Live A Commitment Free Life.  This Is The Source, The Origin, The RishimoolamOf The Thaaraga Mandra Jai Sri Narasimha.

During Brahma Muhurtha On A Friday At 4 A.M., Ayyan (Lord) Narashimha Instructed Me To Spread The JAI SRI NARASHIMHA Thaaraga Mantra.  I Did Not Know That Divine Chant Until Then, But As Soon As I Realised It, I Spread The Message To The People.

I Taught The People This Thaaraga Mandram.  It is Followed By My Devotees Who Greet Each Other Using Jai Sri Narasimha Namaskaram.  Next, Is The Raising Of The Flag And The Placement Of The Jai Sri Narasimha Thaaraga Mandra Boards.  These Boards Were First Done In Foam Boards And Has Now Been Changed To Solid Official Sign Boards.

Therefore, The Origin Of This” Jai Sri Narasimha Thaaraga Mantra”  Is Established.  My Name,  Adiyen( My Humble Self) Sri Mahalakshmi, From SriRangam, Trichy.

Our Saranalayam (Divine House) Is In Thennur, Trichy At The Address Stated On The Website. Only Now Have  Released My Identity To The World At Large As Before I Was Not Known By Anyone.

My Husband Is A Doctor, But God Does Not Choose Someone Based On Status. I Will Only Give Blessings Only In The Places Announced By Lord Narasimha.